Varsling om kritikkverdige forhold

Grønn Vekst AS er et heleid datterselskap av Cambi ASA. I Grønn Vekst og Cambi er compliance, integritet og transparens avgjørende for selskapets suksess og livsgrunnlag.

Enhver ansatt som kjenner til, eller har mistanke om, uprofesjonell atferd eller brudd på Grønn Vekst og Cambis etiske retningslinjer, andre styringsdokumenter eller lov og forskrift skal rapportere disse forholdene umiddelbart. Manglende rapportering av slike forhold anses som brudd på de etiske retningslinjene. Agenter, innleide, leverandører og andre tredjeparter oppfordres også til å varsle som slike forhold.

Varsling om kritikkverdige forhold er å gi beskjed om mulige overtredelser av gjeldende lover og retningslinjer i land som Grønn Vekst og Cambi opererer i. Eksempler på slike overtredelser kan være, men er ikke avgrenset til; bedrageri, korrupsjon, trakassering og diskriminering, uaktsomhet eller overtredelse relatert til helse og sikkerhet, brudd på miljø- og menneskerettighetsbestemmelser og andre brudd på de etiske retningslinjene.

Det er tre måter å bruke varslingskanalen på:

Varsler bestemmer hvilken informasjon som legges frem. Selv om det ikke er krav om at varsler kan bevise at hendelsen, handlingen eller unnlatelsen har forekommet, bør varsler gi så mye informasjon som mulig, og om mulig fremlegge dokumentasjon. Dette vil bidra til at Grønn Vekst og Cambi lettere kan følge opp saken på en hensiktsmessig og adekvat måte.

Hos Grønn Vekst og Cambi verdsetter vi åpenhet og vi oppfordrer våre ansatte til å dele sine spørsmål, bekymringer, forslag og klager internt til de som kan adressere utfordringene eller som har autoritet til å iverksette endring. Dersom sakens karakter eller andre forhold tilsier at dette ikke er hensiktsmessig, kan det varsles direkte til Grønn Vekst og Cambi sin uavhengige varslingskanal,trustcom.pwc.no/cambi, driftet av Advokatfirmaet PwC AS.

Det er mulig å varsle anonymt gjennom varslingskanalen. Det er også mulig å oppgi kontaktinformasjon til PwC og samtidig være anonym overfor Grønn Vekst og Cambi.

Det er viktig for Grønn Vekst og Cambi at varslingshåndteringen oppleves som sikker, tilstrekkelig forutsigbar og respektfull mot de som varsler om kritikkverdige forhold.

Følgende prinsipper ligger til grunn for vår håndtering av varsler:

 • Alle henvendelser skal bli tatt seriøst
 • Alle varsler skal bli tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid, og på en passende, upartisk og objektiv måte.
 • Alle varsler behandles konfidensielt og etter gjeldende beste praksis for informasjonssikkerhet.
 • Alle som varsler i god tro vil bli beskyttet mot at deres identitet kommer ut, gjengjeldelse, represalier og forulempelse.
 • Varslere som benytter varslingsskjemaet på nett, e-post eller som på annen måte tilkjennegir sin identitet, vil få rettidig, konfidensiell informasjon og tilbakemelding om prosessen.
 • Den det varsles om har rett til å bli informert om påstandenes art og innhold og har rett til å uttale seg (kontradiksjon).
 • Alle undersøkelser som igangsettes på bakgrunn av et varsel vil bli dokumentert skriftlig (notoritet).

Nedenfor følger en oppsummering av hovedstegene ved håndtering av varslinger

PwC gjennomfører en innledende vurdering og kvalitetssikring av alle innkomne meldinger mottatt i varslingskanalen, før det leveres en innledende rapport til Legal og CEO hos Cambi HQ. Hvis rapporten avdekker forhold som krever undersøkelser, vil et granskingsteam bli oppnevnt.

Eksterne rådgivere eller interne ressurser kan bli engasjert til å utføre undersøkelsene. Beslutningen om hvem som skal utføre undersøkelsene beror på varslingens karakter og tilgjengelige ressurser.

Varsleren, hvis ikke anonym, og personen(e) som er anklaget for å ha brutt de etiske retningslinjene, vil få informasjon om undersøkelsenes fremdrift. De vil bli informert, som et minimum, når saken er blitt vurdert og konkludert, inkludert i tilfeller der ingen uregelmessigheter eller tilfeller av non-compliance er konstatert. Varslere som ikke er part i saken har som et utgangspunkt ikke rett til informasjon om prosessen underveis, eller konklusjonene i rapporten, og informasjon vil i disse tilfellene bli gitt basert på konkrete vurderinger fra sak til sak.

En oppsummeringsrapport med endelig resultat fra undersøkelsen vil bli ferdigstilt innen rimelig tid og vurdert av Legal og/eller eksterne rådgivere, hva som anses hensiktsmessig. Sluttrapporten blir arkivert i henhold til interne rutiner for arkivering og personvernlovgivning.

Basert på undersøkelsens utfall, vil CEO og/eller styreleder i Cambi ASA iverksette egnede tiltak og eventuelle nødvendig eller passende sanksjoner, herunder preventive tiltak, disiplinære sanksjoner eller oppsigelse av leverandørkontrakt etc. For ansatte kan konsekvensene være muntlig eller skriftlig advarsel, og i tilfeller av grove overtredelser, oppsigelse eller avskjed fra arbeidsplassen.

Beskyttelse av varsler og parter utsatt for varsling

På samme måte som det er viktig for Grønn Vekst og Cambi å sikre et system der det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold og overtredelser, er det viktig for selskapet å unngå skade på omdømmet til uskyldige ansatte eller styremedlemmer som omfattes av et varsel om kritikkverdige forhold.

På grunnlag av dette vil Grønn Vekst og Cambi utføre oppfølgende undersøkelser på en måte som sikrer diskresjon og konfidensialitet i den grad det lar seg gjøre i gjennomføringen av en grundig og adekvat undersøkelse. Beskyttelse av varslerens identitet skal også inntas som ledd i den innledende evalueringen og risikovurderingen ved oppstart og scoping av undersøkelsen, herunder også en vurdering av risiko for å eksponere varslers navn.

Grønn Vekst og Cambi forbyr all gjengjeldelse mot varsler og vil gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre gjengjeldelse i organisasjonen. Gjengjeldelse er i seg selv et brudd på selskapets retningslinjer, og enhver slik handling kan føre til sanksjoner som beskrevet ovenfor. Gjengjeldelse vil si enhver negativ handling, praksis eller unnlatelse som gis som en konsekvens av, eller reaksjon på, en varsling, for eksempel trusler, trakassering, diskriminering, sosial utestengelse, advarsler, fratakelse av arbeidsoppgaver, ubegrunnet omplassering, nedgradering, svak lønnsutvikling, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller disiplinær sanksjon.

Enhver varsler som opplever gjengjeldelse, skal rapportere dette.

Beskyttelse av kilder

Identiteten til personer som varsler skal ikke bli avslørt uten skriftlig tillatelse fra vedkommende. Slikt samtykke kan også inngis pr e-post.

Alle undersøkelser vil bli gjennomført konfidensielt, slik at kun informasjon nødvendig for å fasilitere gjennomføring, eller nødvendiggjort ved lov, blir lagt frem.

Misbruk

Varsler som melder fra om kritikkverdige forhold i god tro skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse eller annen ugunstig behandling, selv hvis det senere viser seg at de tok feil. Det vil imidlertid bli iverksatt disiplinære eller rettslige skritt mot personer som man finner at i ond tro har varslet om noe de vet er usant, eller ikke har hatt rimelig grunn til å tro at informasjonen gitt var riktig.

Personopplysninger

Informasjonen i varslingssaker vil bli håndtert i henhold til personvernloven og forskrift om behandling av personopplysninger.

  © 2024 Grønn Vekst

  Org.nr. 981 711 033 MVA

  Personvern og cookies
  vipps-logovisa-logomastercard-logo