Svartelistearter

Tygg på ordet, - det lukter ikke sommer, sol og stressdempende hageaktiviteter akkurat.

Svartelistede arter i planteriket

For oss som driver innen jordproduksjon, har svartelisteartene en stadig mer sentral plass på dagsorden. Vi skal garantere kunder og myndigheter at produktene våre i alle fall ikke fungerer som vektor for spredning av representantene på denne tvilsomme lista.

Og det er etter hvert mange arter vi må lære å kjenne, både i forhold til utseende, voksesteder, sprede mekanismer og bekjempelse. Tromsøpalme, Kjempebjørnkjeks, ulike slirekner, Hagelupin og Kjempespringfrø er noen arter som har vist seg overmåte tilpasnings- og konkurransedyktige. De fortrenger den stedlige, naturlige floraen og påvirker derved faunaen av insekter, fugler og dyr. For mange av artene fører rask vekst og tette bladverk til en svært beskjeden undervekst med marginal erosjonsbeskyttelse som negativ miljøkonsekvens.

HØST Verdien i Avfall bruker graderte sandfraksjoner og kompost som hovedkomponenter i jordblandingene som selges under Grønn Vekst paraplyen fra utsalgssteder over hele Sør-Norge. Komposteringsprosessen involverer perioder med høye temperaturer. Krav om temperaturkontroll og hyppige mekaniske vendinger sørger for at hele kompostmassen eksponeres for temperaturer fra 60° til opp mot og over 70°.

Vi er rimelig sikre på at komposten ikke inneholder rotugras eller spiredyktige frø rett etter fasen med de høye temperaturene. Hva som skjer under lagring, der frø kan tilføres kompost- og jordhauger fra planteveksten rundt anleggene, representerer en usikkerhet som vi forsøker å dempe gjennom kontrollert bruk av godkjente sprøytemidler og luking med jevne mellomrom.

Selv om kompostering fremstår som en effektiv behandling for å hindre spredning av svartelistearter, følger HØST selvfølgelig anbefalingene i bransjestandarden og ulike handlingsplaner i fylkene rundt om. Vi tar ikke imot svartelistearter på oppfordringen fra kundene våre, men viser til rådene om emballering og isolering gjennom nedgraving i avstengte deponier eller destruksjon i forbrenningsanlegg!

Vi tenker gjerne vårt om hvordan mye mekanisk bearbeiding, lasting, transport langs vegnettet og lossing på ny plass medfører spredningsrisiko i seg selv, og vi leker med tanken om å transportere mobile lukkede komposteringsanlegg til kilden istedenfor.

Kanskje er det fremtida? Uansett er vi stolte over å ha gode kontroll rutiner som sikrer at kundene våre ikke får svartelistearter på kjøpet når de handler med oss.