Om intern testing og produktkvalitet

I Grønn Vekst er vi opptatt av kvalitet, og at våre produkter skal være anvendelige for de fleste vekster. Som kunde skal du være trygg på at den jorda du får er forutsigbar, stabil og at den tilbyr et sunt vekstmiljø for både frø og planter.

HØST har en egen FoU avdeling som gjennomfører ulike tester og forsøk med potensielle råvarer og blandinger, for å se om disse er egnet for produksjon i større skala. Gjennom standardiserte «screen-tester» som utføres i veksthus eller vekstceller ser vi på hvordan ulike planter liker seg i jorda, og om det er noe i den som kan virke negativt inn på plantenes utvikling. Frøspiring, drenering, vannholdingskapasitet og struktur er fysiske parametere som er viktig å vite noe om. I tillegg tas det kjemiske analyser for dokumentasjon av blant annet næringsinnhold, pH, saltinnhold og andel organisk materiale (glødetap).

Det er viktig at de kjemiske parameterne stemmer overens med hva som forventes av en god og «brukervennlig» jord, men aller viktigst er det faktiske resultatet man får når det dyrkes i jorda! Plantene lyver ikke.

Når vi bedømmer effekten av en råvare eller jordblanding / resept, så ser vi altså først og fremst på det visuelle; altså helhetsinntrykket. Vi noterer oss farge, høyde, eventuell blomstring og generelt sunnhetsinntrykk. Plantene må ikke vise tegn på toksisitet (veksthemmende stoffer), og skal ikke vise symptomer på næringsmangel tidlig i vekstfasen.  Noen ganger måler vi også på biomasse (friskvekt og tørrvekt) for å få et inntrykk av hvor godt jorda stimulerer / bremser planteveksten.

Nye produkter kommer ikke på markedet før vi har tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at de virker positivt på veksten til et bredt spekter av planter. Alle arter er forskjellige, med forskjellige preferanser og toleranser, derfor er det viktig å ikke godkjenne en resept på grunnlag av et potteforsøk der det bare har inngått én plantetype.

Eksisterende produkter kvalitetssikres også nøye hvert år. Det tas ut prøver for fysiske og kjemiske analyser minimum én gang per år, som gjennomgås opp mot tidligere resultater for det enkelte produkt og vurderes opp mot interne krav til næringsinnhold, pH og partikkelfordeling. Disse kravene varierer fra produkt til produkt, fordi de er tilpasset ulike bruksformål.

Alle Grønn Vekst sine produkter skal kunne brukes til det meste, men det anbefales alltid å følge bruksveiledningen som du får i tilhørende varedeklarasjon. Ellers kan du gjerne ringe vårt kundesenter og be om råd fra en av våre dyktige fagpersoner dersom du har spørsmål om gjødsling, vanning eller annen skjøtsel av jorda. Vi hjelper deg også gjerne med å finne ut hvilken jordtype som passer for nettopp ditt hageprosjekt!

Grønn Vekst gratis kunderådgiving:
Tlf. 05673.
e-post: post@gronnvekst.no

Testing av jord hos Grønn Vekst